Onderwijs


Ontmoetingsschool

Onze school heeft ongeveer 185 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. 

Op Dreef is een ontmoetingsschool. Dat betekent dat we een school zijn waar kinderen uit alle culturen en met alle religieuze achtergronden welkom zijn, zodat we van elkaar kunnen en mogen leren. 

Om iedereen zich elke dag welkom te laten voelen, worden ouders en kinderen elke ochtend persoonlijk begroet bij de ingang van de school.

Vreedzame School

Wij zijn een Vreedzame School. Vreedzame School is een programma voor basisscholen waarin gewerkt wordt aan de sociale vaardigheden en democratisch burgerschap. We beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen, leraren, ouders en bezoekers zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en zich veilig voelen. Waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en ruzies op een goede manier op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de groep en staan open voor de verschillen tussen mensen.

In onze groepen werken we met de lessenserie die hoort bij Vreedzame School. De leraar heeft een voorbeeldfunctie en laat zien hoe we met respect, en oog en oor voor elkaar, omgaan met elkaar. De volgende thema’s komen aan de orde: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en het groepsoverleg. 

Meer informatie over de Vreedzame School vindt u op: https://www.vreedzame.school/info

Ouderparticipatie/betrokkenheid

In samenwerking met Dock en JoU worden ouderbijeenkomsten georganiseerd in het ouder-kind lokaal. Onderwerpen als opvoeding, computergebruik, sociale media, lessen Nederlandse taal, gezondheid en onderwijs komen regelmatig aan bod.

Brede School Overvecht

Basisschool Op Dreef is aangesloten bij de Brede School Overvecht. Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk, van 0 tot 12 jaar. Om dat te bereiken werken de Brede School-partners onderling samen en stemmen hun doelen en activiteiten af op de verschillende leeftijden en groepen. Hierdoor versterken de kwaliteiten van de kinderen op verschillende gebieden (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school).

Samen met ouders moedigt de Brede School de kinderen aan. De ouders volgen, helpen en ondersteunen hun kinderen in hun brede ontwikkeling, in het onderwijs en ook daarbuiten.

Binnen deze Brede School werken wij heel nauw samen op het gebied van:

Talentontwikkeling

De naschoolse activiteiten vinden gezamenlijk plaats en worden centraal afgesloten. Kinderen kunnen in een eerste les op school kennis maken met een activiteit. Wanneer zij hier mee verder willen, krijgen zij  daaarna nog acht lessen na schooltijd en de 10e les is een afsluiting voor de ouders. Na de afsluiting kan men zich dan opgeven bij de aanbieder die in de wijk zit. U kunt hierbij denken aan judo, taekwondo, muziek, theater of beeldende vorming.