Missie en visie


Wat vinden we belangrijk?

Veiligheid staat op onze school absoluut op nummer 1! Verder vinden we een goede sfeer belangrijk. Als de sfeer goed is werk en leer je het beste. Dit geldt voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers, de ouders en iedereen die verder een band heeft met Op Dreef.

Als school willen we daarnaast een verschil maken. We willen kinderen maximaal voorbereiden op de middelbare school en hun verdere toekomst. We willen dat onze leerlingen gelukkig zijn met wie ze zijn en wat ze kunnen. We willen dat onze leerlingen uiteindelijk een plek in de samenleving krijgen waar ze nuttig zijn en zich nuttig voelen.

Het team geeft veel aandacht aan het geven van het beste onderwijs. Er is heel veel aandacht voor woordenschat, taal en lezen. We zijn hier dan ook heel goed in.

We vinden goed contact met ouders erg belangrijk. We luisteren dus goed naar hen en naar onze leerlingen. Ook (vooral) als zij zelf denken niet veel te zeggen te hebben.

We vinden het belangrijk dat kinderen alle kans hebben te leren en groeien. Als het nodig is kunnen we hulp krijgen van veel specialisten. We hebben op school een logopedist, een ergotherapeut, een speltherapeut, begeleiding van Auris (experts in spraak, taal en gehoor) en experts voor sport en muziek.

Kansen

Wij willen kinderen kansen bieden, voor onze kinderen moet de school het verschil maken. Kansen ontstaan alleen als je goed opgeleid bent, als de cognitieve ontwikkeling (de ontwikkeling van het verstand) veel aandacht krijgt. Daarom geven wij voorrang aan de basisvakken (taal, lezen en rekenen). Wie goed is in de basisvakken is kundig. 

In ons onderwijs is dit terug te vinden in onder andere:

  • de uitgebreide ondersteuning in de klas waarbij kinderen die iets meer nodig hebben, deze extra hulp ook krijgen (zeker in de onderbouw, met een ruim aantal onderwijsassistenten)
  • instructies op verschillende niveaus wanneer dat nodig is
  • methodes die passen bij onze kinderen maar ook zeker zorgen voor een goede uitdaging
  • de bovengemiddelde scores én de enorme ontwikkeling die we terugzien bij al onze leerlingen in de 8 jaar bij Op Dreef, maken duidelijk dat we op de goede weg zijn
Samen

Bij het krijgen van kansen is voorwaarde dat je kunt samen-leven en samen-werken. Het samenleven, en lid zijn van een groep, krijgt bij ons vorm en inhoud doordat wij een Vreedzame School zijn. Wij werken op deze manier, omdat wij vinden dat de kwaliteit van de omgeving waarin wij leven en werken van grote waarde is: ’It takes a village to raise a child’ (er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden’)

Zo helpen de mediatoren (leerlingen uit groep 7 en 8) bij het oplossen van eventuele ruzies tijdens de pauzes. Op deze manier wordt er dagelijks geoefend in het naar elkaar luisteren en het respecteren en accepteren van verschillende meningen.

Samen spelen en samen vieren doen we tijdens verschillende feestelijke dagen op school, met kinderen en ouders van de voorschool tot en met groep 8. Waar kan en nodig werken we samen met ouders en de wijk, zoals tijdens de Koningspelen, meesters- en juffendag of Eid-al-Fitr.

Zelf

Wij vinden het ook belangrijk om de ontwikkeling van het zelfbeeld, het karakter van het kind en het weten wie je bent, te versterken in de tijd die ze bij ons onderwijs krijgen. Iemand worden die zelf een mening vormt, zelf beslissingen neemt, voor zijn mening kan en durft uit te komen en oog heeft voor de ander en de ander accepteert. Dit heeft een kind nodig om met zelfvertrouwen de toekomst in te gaan. 

Zo werken we in de bovenbouw met weektaken (werk dat ieder kind zelf inplant en in een week moet worden gemaakt) en een weekrapport waarop iedere leerling per dag kan zien hoe het is gegaan in de klas. Op deze manier oefenen we dagelijks in plannen, beslissingen nemen, zelfontplooiing en verantwoordelijkheid hebben voor je eigen werk.

Kansen + samen + zelf

Deze drie gebieden horen bij elkaar, zijn met elkaar verbonden. Zij vormen samen het totaal van onze opvoeding en ons onderwijs.

Wie goed in zijn vel zit, komt beter tot leren. Kansen krijgen, goed kunnen samenwerken, samen leren en jezelf (mogen) zijn en worden; dit is wat wij voor al onze leerlingen willen bereiken met onze lessen, de activiteiten en de manier waarop we op en rond Op Dreef met elkaar omgaan. Ons motto is dan ook: Samen ‘Op Dreef’ naar jouw toekomst!

Respect

Om alles wat wij belangrijk vinden te realiseren verzorgen wij verschillende lessen, worden er door de kinderen vele activiteiten uitgevoerd en vragen wij steun van de ouders. Wij zijn ervan overtuigd dat naast de bewuste, geplande en doelgerichte activiteiten het voorbeeldgedrag van de leraren in het team grote invloed heeft. Op de manier waarop wij in de school met elkaar omgaan is, staat respect voor elkaar bij ons altijd op de eerste plaats.

Voor ons heeft de waarde ‘respect’ de volgende betekenis: wij gaan ervan uit dat we allemaal verschillend maar wel gelijk aan elkaar zijn. Bij gelijk aan elkaar zijn hoort dat je de ander in zijn waarde laat en het vanzelfsprekend vindt dat de ander eigen keuzes maakt. Je luistert naar anderen, je bent geïnteresseerd in de ander. Je zorgt ervoor dat de ander zich niet hoeft te storen aan je gedrag en je taalgebruik. Je bent beleefd: kinderen tegen de leraren, kinderen tegen kinderen en leraren tegen kinderen. Gelijk zijn aan elkaar staat boven aan, voor iedereen die bij onze school betrokken is.