Meldcode en klachten

Op onze school zijn wij wettelijk verplicht om te werken met een meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling'. Wij zijn bij signalen dan ook verplicht om een melding hiervan te doen. U vindt hieronder de meldcode die wij binnen onze school hanteren.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling PCOU Willibrord

Klachten

PCOU Willibrord heeft een klachtenregeling. Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel, en alle bij de school betrokken personen, in eerste instantie worden opgelost tussen de betrokkenen in de school. De meeste klachten worden op die manier naar tevredenheid afgehandeld. U kunt in de schoolgids lezen met welke klachten u bij wie terecht kan binnen onze school.
Komt u er op school met de leerkracht/docent en de schoolleiding niet uit? En is de klacht naar uw mening niet opgelost? Dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur of de landelijke klachtencommissie. 
De klachtenregeling van de PCOU Willibrord vindt u HIER.